Ponder - vi sinh xử lý khí độc
✓ Chứa hàm lượng cao vi khuẩn nitrat hóa.
✓ Loại bỏ bùn hữu cơ đáy ao, kiểm soát khí độc (NH3, NO2), làm sạch nước.